Hayrettin Karaman’ın Polemik Değil Diyalog Adlı Kitabına Reddiye

 

Hayrettin Karaman'ın Polemik Değil Diyalog Kitabına Reddiye
“Bütün insanların Müslüman olmaları’ dinin, Kur’ân’ın hedefi değildir.” (Polemik Değil Diyalog, s. 41);

“Müslümanların çoğu ‘Peygamberin, bütün din sâliklerini İslâm’a çağırdığına’ inanırlar” (Polemik Değil Diyalog, s. 35);

“Peygamberimiz ‘Yahudiler mutlaka Müslüman olsun!’ demiyor, ‘Hıristiyaanlar mutlaka Müslüman olsun!’ demiyor.” (Polemik Değil Diyalog, s. 35);

“Diyaloğun hedefi, tek bir dine varmak, dinleri teke indirgemek olmamalı” (Polemik Değil Diyalog, s. 36);

“Kur’ân-ı Kerîm’de Ehl-i Kitab’la ilgili devamlı vurgulanan şey; Allah’a iman, âhirete iman ve amel-i salihdir. Kur’ân birçok âyette bunu söylüyor; yani ‘Peygambere iman edin’ demiyor.” (Polemik Değil Diyalog, s. 37);

“Son peygamber olan Peygamberimiz geldikten sonra O’nun davetine uyarak Müslüman olmayan, Allah’a şirk koşmadan, ahirete de şüphe etmeden iman eden ve “Salih amel” işleyen (bütün dinlerde ortak olan iyi davranışlarda bulunan ve kötülüklerden uzak duran) Yahudiler, Hristiyanlar (Ehl-i kitab) ahirette kurtuluşa erer mi?” sorusuna İslam alimleri üç cevap vermişlerdir: 1. Davetin ulaşması mümkün olmayan yerlerde yaşayanlar müstesna bütün insanlar Son Peygambere inanmak mecburiyetindedirler; inanmayanlar ahrette kurtuluşa eremez. 2. İmam Gazzalî’ye göre iman mecburiyetinin iki şartı var a) Peygamber’in tebliğinin sahih olarak ona ulaşması lazım. b) Nazarı muharrik olacak şekilde olmalı; yani tebliğ yoğun ve tahrik edici olmalıdır. 3. Reşid Rızaların zamanından itibaren üçüncü bir adımın daha atılmış olduğunu görüyoruz. Meselâ Abduh (öğrencisi Reşid Rıza ekleme yaparak bunu anlatıyor) “Şüphesiz iman edenler, Yahudiler, Hıristiyanlar ve Sabiîler(den) her kim Allah’a ve ahiret gününe iman eder ve amel-i salih işlerse, elbette onların Rableri katında mükafatları vardır. Onlar için herhangi bir korku olmadığı gibi onlar üzülmeyeceklerdir de” (Bakara: 2/62) mealindeki âyetin tefsirinde şöyle diyor: “Bu, Ehl-i fetret (Son Peygamber’den sonra yaşayan ve Müslüman olmayanlar) için de geçerlidir.” Allah’a, ahiret gününe iman eden ve amel-i salih işleyen kimseler için korkacakları bir şey yoktur, yani bunlar nâcidir (kurtuluşa ererler).

Ben anılan konuşmamda, bu üç görüşü naklettim, her birinin delil ve dayanaklarını verdim ve özetle şunu dedim: Başka dinlerde, ötekilere böyle bir bakış mevcut değil, ama İslam düşüncesinde böyle bir görüş ve bakış mevcuttur. Kendim üçüncü görüşü benimsediğimi söylemedim ve savunmadım, yalnızca naklettim ve delillerini verdim. Ayrıca bu görüşün de savunulabileceği kanaatindeyim.
“Peygamberimiz (İslam) bütün insanları tek seçenek olarak İslam’a mı davet ediyor?”
meselesini de sonraki yazıya bırakalım.

Necat konusu (2

Hayrettin Karaman’a Reddiye

Yukarıda Hayrettin Karamandan alıntı yapmış olduğumuz batıl içerikli yazıdan bütün İslam alemini uyarıyoruz.Hayrettin Karaman ve onun yazısındaki inanç üzerinde olanlar bir an evvel düşmüş oldukları batıl inançlarından dolayı şehadet kelimesini söylemeleri gerekmektedir.

Hayrettin Karaman yukarıdakı yazısında diyorki; Peygamberimiz “Yahudi mutlaka Müslüman olsun!” demiyor, “Hıristiyan mutlaka Müslüman olsun!” demiyor. Diyor ki; “Yahudiler ve Hıristiyanlar tek Allah’a inansınlar, ahirete inansınlar ve kendi kitaplarında da bulunan iyiliklere göre yaşasınlar, (yani bizim amel-i salih dediğimiz şeyler) beni de sahtekârlıkla, yalancılıkla itham etmesinler. Getirdiğim kitabı da şuradan buradan çalıntı olduğunu söylemesinler.” Dolayısıyla “Bu takdirde onlar da cennete giderler” demiş oluyor. Bu inançta olanlar var mı? Var. Bu inançta olmayanlar var mı? Onlar da var İşte sizin adına diyalog dediğiniz şey bu zaten. Hep şunu söylüyorum; diyalog, “tek bir dine varmak, dinleri teke indirgemek olmamalı.” Böyle bir hedef olamaz zaten. Bu eşyanın tabiatına aykırıdır. Ama diyalog, duvarları kaldırıp, birbirimizi görmemizi sağlayabilir

Hayrettin Karaman yazısında ,hem Peygamberimize(aleyhisselatuvesselam) hemde KuRani Kerime iftira atmıştır.Zira hem Peygamber efendimizin (aleyhisselatuvesselam) ,hemde bütün peygamberlerin temel görevi İnsanları İslama ve Müslüman olmaya davet etmektir.Kendisinin iddia ettiği gibi

Reşid Rızaların zamanından itibaren üçüncü bir adımın daha atılmış olduğunu görüyoruz. Meselâ Abduh (öğrencisi Reşid Rıza ekleme yaparak bunu anlatıyor) “Şüphesiz iman edenler, Yahudiler, Hıristiyanlar ve Sabiîler(den) her kim Allah’a ve ahiret gününe iman eder ve amel-i salih işlerse, elbette onların Rableri katında mükafatları vardır. Onlar için herhangi bir korku olmadığı gibi onlar üzülmeyeceklerdir de” (Bakara: 2/62) mealindeki âyetin tefsirinde şöyle diyor: “Bu, Ehl-i fetret (Son Peygamber’den sonra yaşayan ve Müslüman olmayanlar) için de geçerlidir.” Allah’a, ahiret gününe iman eden ve amel-i salih işleyen kimseler için korkacakları bir şey yoktur, yani bunlar nâcidir (kurtuluşa ererler). ismini zikretmiş olduğu Ehli sünnet Alimi olarak bildirdiği Abduh ve Reşit Rıza
kesinlikle ehlisünnet alimi değillerdir.Bu kişiler masonların ileri gelenlerinden olduğu belgelerle sabittir.Büyük üstad ve ehlisünnet alimi Şeyh Abdullah El-Herari El Habeşi hazretleride ,bu kişilerin mason olduklarının belgelerle sabit olduğunu bildirmiştir.

Hayrettin Karamanın bu alim diye bildirdiği kişilerin inancında olduğu ise şu sözlerinden anlaşılmaktadır.Ben anılan konuşmamda, bu üç görüşü naklettim, her birinin delil ve dayanaklarını verdim ve özetle şunu dedim: Başka dinlerde, ötekilere böyle bir bakış mevcut değil, ama İslam düşüncesinde böyle bir görüş ve bakış mevcuttur. Kendim üçüncü görüşü benimsediğimi söylemedim ve savunmadım, yalnızca naklettim ve delillerini verdim. Ayrıca bu görüşün de savunulabileceği kanaatindeyim
Ayrıca; bu görüşün de savunulabileceği kanaatindeyim, sözü onun batıl yolda olduğuna delildir.

Ehli sünnet Alimi olarak bildirdiği Abduh ve Reşit Rıza Bakara süresi 62 ayetinde tefsirinde ifrat ve bozgunculuk yaparak ümmeti yanıltmaktadırlar.Yaptıkları tefsirde ,sankı Yahudi ve Hiristiyanlarında Müslüman olmadan kurtuluşa erecekleri sonucu çıkmaktadır.Halbuki bu ayette ; Vaktiyle peygambere uyup, İman etmiş olan (munafık iken tevbe edip inananlar, Yahudilerden ve Hıristiyanlar ile sabiîlerden her hangi kimseler) anlaşılmalıdır.Yanı bir kimsenın kurtuluşa ermesi için mutlaka Müslüman olması gerekir.Halbukı Hayrettin Karaman açık bir şekilde diyorki;Yahudiler ve hiristiyanlar tek Allah’a inansınlar, ahirete inansınlar ve kendi kitaplarında da bulunan iyiliklere göre yaşasınlar,bu kişilerde Müslüman olmaya gerek kalmadan kurtuluşa ereceklerdir.

Değerli Müslüman Kardeşlerimiz;bu iddialar korkunç bir şekilde dinde tahrifat yapmakdır.Bunu söyleyen kişiler Allahtan korksun ve yarın için neler hazırladıklarına bir baksınlar.Kıymetli Müslümanlar ;bu ve benzeri sapkın kişilerin yolundan gitmeyin.Sizleri Allah rızası için uyarıyoruz ve kendilerinide İslama davet ediyoruz.Müslüman küfre rıza göstermez ve razı olmaz.

Hayrettin Karaman ve onun zihniyetinde olan (3 tane semavi din vardır diyenler,Müslüman olmasada Yahudi ve hristiyanların kurtuluşa ereceğini iddia edenler,dinler arası dialog yapanlar,İsa Aleyhisselam hrıstiyan,Musa Aleyhisselam Yahudi diyenler,Yahudi ve Hrıstiyanlık semavi dinlerdir diyenler,ehli kitaba kafir diyemeyiz diyenler zira bu onlar için ağır bir ifade olur diyenler)kişilere ve kurumlara sesleniyoruz.
Aşağıda vereceğimiz ayetlerin meallerini okuyup iyice düşünsünler ve tefekkür etsinler. Batıl olan inançlarından dönüp ,arkalarından giden ve onlarla aynı inanca sahip cahil insanlarıda ebediyen cehennem azabına sürüklemekten kurtarsınlar.Hidayet Allahtandır.

Tek Hak dinin İslam olduğuna ,bütün Peygamberlerin Müslüman olduğuna ve bu dünya hayatından ancak Müslüman olarak ayrılmamız gerktiğine dair Kurani Kerimden Ayetler:

1)İbrahim, bunu kendi oğullarına da vasiyet etti, Yakub da öyle: Oğullarım! Allah, sizin için bu dini (İslâmı) seçti. Siz de ancak müslümanlar olarak ölün dedi. (BAKARA suresi 132. ayet)

2. Ey iman edenler, Allah’tan nasıl korkup sakınmak gerekiyorsa öylece korkup sakının ve siz, ancak müslüman olmaktan başka (bir din ve tutum üzerinde) üzerinde ölmeyin. (ÂLİ IMRÂN suresi 102. ayet)

3.İbrahim ne bir Yahudî, ne de bir Hristiyandı. Fakat Allahı bir tanıyan gerçek bir müslümandı; ve müşriklerden de değildi. (ÂLİ IMRÂN suresi 67. ayet)

4) Yoksa Yakub’a ölüm geldiği zaman siz hazırlar mı bulunuyordunuz? O vakit ki oğullarına dedi: «Benden sonra neye ibadet edeceksiniz?» Dediler ki: «Senin ilâhına ve babaların olan İbrahim, İsmail ve İshak’ın ilâhına ibadet edeceğiz ki O bir tek ilâhtır. Ve biz ancak O’nun için müslüman kimseleriz.» (BAKARA suresi 133. ayet)

5) Vaktaki İsâ onlardan küfrü hissetdi. Dedi: Allaha (doğru giden yolda) bana yardım edecekler kim?» Havaarîler: «Biziz Allahın yardımcıları. Allaha inandık. Sen de (Ey İsâ) şâhid ol ki biz muhakkak müslümanlarız.» dedi (ler). (ÂLİ IMRÂN suresi 52. ayet)

6) (Râsûlüm), de ki: “- Ey kitap ehli (olan Hristiyan ve Yahudîler)! Bizimle sizin aranızda müsavî bir kelimeye gelin. Şöyle ki: Allahdan başkasına tapmayalım, O’na hiç bir şeyi ortak koşmayalım. Allahı bırakıp da birbirimizi Rabar edinmiyelim”. Eğer kitap ehli bu kelimeden yüz çevirirlerse, (o halde) şöyle deyin: – Şâhid olun, biz gerçek müslümanlarız. (Bu ayet-i kerime, Yahudiler: İbrahim Yahudîdir ve biz onun dinine bağlıyız, demeleri üzerine nâzil olmuştur.) (ÂLİ IMRÂN suresi 64. ayet)

7) Ey iman edenler! Allaha karşı gelmekten nasıl sakınmak gerekiyorsa, öylece sakının ve siz ancak müslümanlar olarak ölün. (ÂLİ IMRÂN suresi 102. ayet)

8) Doğrusu Allah katında makbul olan din, İslâmdır. Kendilerine kitap verilen Hristiyan ve Yahudiler hakikati bildikten sonra, aralarındaki ihtirasdan dolayı, İslâm dini hakkında ihtilâfa düştüler. Kim Allahın âyetlerini inkâr ederse, şüphe yok ki Allah, onun cezasını vermekte çok çabuk hesap görücüdür. (ÂLİ IMRÂN suresi 19. ayet)

9) (Ey Muhammed Aleyhisselâm ümmeti) Siz beşeriyet için meydana çıkarılmış en hayırlı bir ümmetsiniz; İyiliği emreder, fenalıktan alıkorsunuz ve Allaha imanınızda devam edersiniz. Eğer kitaplılar (Hristiyan ve Yahudî da imana gelseydi, muhakkak haklarında hayırlı olurdu; içlerinden iman edenler varsa da, ekserisi gerçek dinden çıkmış fâsıklardır. (ÂLİ IMRÂN suresi 110. ayet)

10) Kendilerine kitap verilenlerden Allaha ve ahiret gününe iman etmeyen, Allahın ve Resûlünün haram kıldığını haram saymayan ve hak din İslâmı din edinmeyen kimselerle, küçülerek (boyun eğerek) kendi elleriyle cizyeyi verinceye kadar savaşın. (TEVBE suresi 29. ayet)

11) İşte sizin dininiz olan bu İslâm dini (tevhid dini, bütün peygamberlerde) tek bir dindir. Ben de sizin Rabbinizim. O halde yalnız bana ibadet edin, emirlerime itaat edin. (ENBİYÂ suresi 92. ayet)

12) Kim İslâmdan başka bir din ararsa, (bilsin ki o din) ondan kabul edilmeyecek ve o ahirette ebediyen hüsrana uğrayanlardan olacaktır. (ÂLİ IMRÂN suresi 85. ayet)

19) Ehl-i kitabın hepsi eşit değildir. Onlardan dosdoğru İslâm dini üzere bulunan bir ümmet vardır ki, gece vakitleri Allahın âyetlerini okurlar ve onlar secdeye kapanırlar, namaz kılarlar. (ÂLİ IMRÂN suresi 113. ayet)

20) O kâfir olanlara ve Allah yolundan (İslâmdan) insanları çevirenlere; biz, başkalarını da ifsad ettiklerinden, (küfürlerinden ötürü hak kazandıkları) azab üstüne azab ziyade etmişizdir. (NAHL suresi 88. ayet)

21) Bu dini, Hazreti İbrahim, kendi oğullarına vasiyyet ettiği gibi, Hazreti Yakub da vasiyyet etti: “-Ey oğullarım, şüphe yok ki, Allah, râzı olduğu İslâm dinini sizin için seçti. O halde siz, (ölüm gelmeden önce müslüman bulunun da) ancak müslüman olarak can verin” dedi(BAKARA suresi 132. ayet)

22) Kendilerine kitap verilenlerden Allah’a ve ahiret gününe iman etmeyen, Allah’ın ve Resûlünün haram kıldığını haram saymayan ve hak din İslâm’ı din edinmeyen kimselerle, küçülerek (boyun eğerek) kendi elleriyle cizyeyi verinceye kadar savaşın. (TEVBE suresi 29. ayet)

23)İşte sizin dininiz olan bu İslâm dini (tevhid dini, bütün peygamberlerde) tek bir dindir. Ben de sizin Rabbinizim. O halde yalnız bana ibadet edin, emirlerime itaat edin. ENBİYÂ suresi 92. ayet)

23) “Dini dosdoğru tutun ve onda ayrılığa düşmeyin” diye Nû’a emrettiğini, sana vahyettiğini, İbrâhim’e, Mûsâ’ya ve İsâ’ya emrettiğini size de din kıldı. Fakat senin kendilerini çağırdığın şey (İslâm dini), Allah’a ortak koşanlara ağır geldi. Allah, ona dilediğini seçer. İçtenlikle kendine yönelenleri de ona ulaştırır. (ŞÛRÂ suresi 13. ayet)

24) Hani o vakit ki İbrahim’e Rabb-i Kerîm’i «İslâm ol!» dedi. O da, «Alemlerin Rabbine teslim oldum (ümurumu O’na tefviz ettim)», dedi. (BAKARA suresi 131. ayet)

25) Hem kimdir o kimseden daha güzel dinli ki özü muhsin olarak yüzünü tertemiz islâm ile Allaha tutmuş ve hanîf (sâde hakka boyun eğer muvahhid müslim) olarak İbrahim milletine uymuştur, Allah ki İbrahimi halil edindi (NİSA suresi 125. ayet)

26) (42-43) Vaktâ ki (o hükümdar kadın
Belkıs) geldi, denildi ki, «Senin tahtın böyle midir?» Dedi ki: «Bu, sanki o. Maamafih bize ondan evvel bilgi verilmiş idi ve bizler müslümânlar olduk.» Onu Allah’ın gayrı tapar olduğu şey (İslâmiyet’ten) men etmiş idi. Şüphe yok ki o, kâfirler olan bir kavimden idi. (NEML suresi 43. ayet)

27) Sen milletlerine tâbi olmadıkça, ne Yahûdiler, ne de Hristiyanlar senden asla hoşnud ve râzı olmazlar. Ey Habibim, onlara de ki, yol Allah’ın gösterdiği yoldur; İslâmdır. Sana gelen vahy ve İslâmdan sonra heva ve heveslerine tâbi olacak olursan, Allah’ın azabından seni koruyacak hiçbir dost ve yardımcı yoktur. (BAKARA suresi 120. ayet)

28) Sen de ki: “(Helâl ve haramı haber vermekde) Allah doğru buyurmuştur. O halde İslâma yönelerek İbrahim’in dinine(iSLAM) uyun. O, Allah’a ortak koşanlardan değildi. (ÂLİ IMRÂN suresi 95. ayet)

29) De ki: ” Ey ehl-i kitap! İslâmın hak din olduğunu bildiğiniz halde neden iman edenleri, Allah yolundan (iğriliğini istiyerek) çevirmeye çalışıyorsunuz? Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir. (ÂLİ IMRÂN suresi 99. ayet

30) Yoksa Yakub’a ölüm geldiği zaman siz hazırlar mı bulunuyordunuz? O vakit ki oğullarına dedi: «Benden sonra neye ibadet edeceksiniz?» Dediler ki: «Senin ilâhına ve babaların olan İbrahim, İsmail ve İshak’ın ilâhına ibadet edeceğiz ki O bir tek ilâhtır. Ve biz ancak O’nun için müslüman kimseleriz.»
(BAKARA suresi 133. ayet)

Reklamlar

About ismailaga

Rahmetin Sanal Alemdeki tecellisi
Bu yazı HAYRETTİN KARAMAN içinde yayınlandı ve , , , , , , , , olarak etiketlendi. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s